கலந்துரையாடல்கள்

4. சிறப்புக் கலந்துரையாடல் – 2 (24.8.2015)
3. சிறப்புக் கலந்துரையாடல் கூட்டம் (30.11.2014)
2. அயல்நாட்டுத் தமிழர் களஞ்சியம் (28.4.2014)
1. தமிழ் வளர்ச்சி சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் (23.11.2013)