திருக்குறள் அறிவியல் நிறுவனம் (ITS)த.தங்கமணி அறக்கட்டளை