நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பயிலரங்கம்

22-06-18 உலகத் தமிழ்ச் சங்க இலக்கிய விழா அழைப்பிதழ்
4. அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு (14.3.2015)
3. தமிழ் இலக்கியக் கலைவிழா (13.2.2015 – 14.2.2015)
2. “தமிழ் மென்பொருள் மதிப்பீடு – கணினித் தமிழ்ப் பயிலரங்கம்” (25.12.2014)
1. திருக்குறள் நூல் கண்காட்சி (28.3.2014 –29.3.2014)