தொடர்பு கொள்ள

கருத்து வடிவம்

தகவல் தொடர்பு

இயக்குநர்,
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை,
மருத்துவர் தங்கராசு சாலை,
சட்டக் கல்லூரி அருகில்,
மதுரை – 625020.

utsmdu1@gmail.com

utsmdu2@gmail.com

தொலைபேசி : 0452-2530799