நிகழ்ச்சி நிரல்

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் சார்பில் 23.04.2019 (செவ்வாய்) அன்று நூல் அரங்கேற்றம் மற்றும் தமிழ்க்கூடலின் 21ஆவது நிகழ்வு உலகத் தமிழ்ச் சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகக் கூட்ட அரங்கில் நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் வருக!
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் சார்பில் 16.04.2019 (செவ்வாய்) அன்று முற்பகல் 11.00 மணிக்கு உலகத் தமிழ்ச் சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகக் கூட்ட அரங்கில் தமிழ்க்கூடலின் இருபதாவது நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் வருக!
09.04.2019 (செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று முற்பகல் 11.00 மணிக்கு உலகத் தமிழ்ச் சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகக் கூட்ட அரங்கில் தமிழ்க்கூடல் – 19 ஆவது நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் வருக!
26.03.2019 (செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று முற்பகல் 10.30 மணிக்கு உலகத் தமிழ்ச் சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகக் கூட்ட அரங்கில் நூல் அரங்கேற்றம் மற்றும் தமிழ்க்கூடல் – 18 ஆவது நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் வருக!
22.03.2019 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று முற்பகல் 11.00 மணிக்கு உலகத் தமிழ்ச் சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகக் கூட்ட அரங்கில் தமிழ்க்கூடலின் பதினேழாவது நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் வருக!