நிகழ்ச்சி நிரல்

15.02.2019 வெள்ளி அன்று முற்பகல் 11.00மணிக்கு உலகத் தமிழ்ச் சங்கக் கூட்ட அரங்கில் தமிழ்க்கூடல்-12 நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் வருக!
31.01.2019 வியாழன் அன்று முற்பகல் 11.00மணிக்கு உலகத் தமிழ்ச் சங்கக் கூட்ட அரங்கில் தமிழ்க்கூடல் பத்தாவது நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் வருக!
25.01.2019 அன்று முற்பகல் 11.00 மணிக்கு உலகத் தமிழ்ச் சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகக் கூட்ட அரங்கில் தமிழ்க்கூடலின் ஒன்பதாவது நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் வருக!
10.01.2019 வியாழன் அன்று முற்பகல் 11.00மணிக்கு தமிழ்க்கூடல்-7 நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள அனைவரும் வருக!
04.01.2018 வெள்ளி அன்று முற்பகல் 11.00மணிக்கு நடைபெறும் தமிழ்க்கூடல்-6 நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள அனைவரும் வருக!