பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

12. அயலகத் தமிழ்ப் பாடநூல்கள் – ஒரு மதிப்பீடு (31.03.2017)
11. அலைகடலுக்கு அப்பால் தமிழர்களின் அடையாளங்கள் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் (19.12.2015)
10. புலம்பெயர்ந்தோர் தமிழ் இலக்கியங்கள் – ஒரு பார்வை பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் (5.12.2015)
9. தமிழும் சமயமும் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் (20.11.2015)
8. பாரதிதாசன் -125 புதுமையும் புரட்சிக்கவிஞரும் பண்னாட்டு கருத்தரங்கம் (13.11.2015)