தேசியக் கருத்தரங்கங்கள்

6. திராவிட மொழிகளில் அறஇலக்கியம்: ஓர் ஒப்பீட்டாய்வு (24.02.2017 – 25.02.2017)
5. தமிழ் வளர்ச்சியல் தமிழ் அமைப்புகளின் பங்களிப்பு (14.7.2015)
4. சங்கத் தமிழர் வாழ்வியல் (10.12.2014)
3. சங்க இலக்கியத்தில் சுற்றுச்சுழல் (10.11.2014)
2. திராவிட மொழிகளுக்குக் கால்டுவெல்லின் பங்களிப்பு (11.8.2014 – 12.8.2014)