பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

2. உலகத் தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கிடையிலான பன்னாட்டுப் பரிமாற்றக் கருத்தரங்கம் (13.3.2015 – 14.3.2015)
1. ஆஸ்திரேலியாவில் தமிழர் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்க அமர்வு (9.12.2014)